دپارتمان

مدیرعامل:

مهندس حمیدرضا ابراهیمی

تحصیلات: کارشناس مکانیک(ساخت و تولید)

شماره تماس:09138012190

پست الکترونیکی:kimiakahroba@gmail.com

مدیر تحقیق و توسعه (R&D):

رضا ابراهیمی

تحصیلات:دکتری تخصصی مهندسی مواد-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

شماره تماس:09133259454

پست الکترونیکی:rezaebrahimi4@gmail.com

لینک اختصاصی:research.iaun.ac.ir/pd/ebrahimi

فهرست