دفتر فنی

مسئولیت تدوین تکنولوژی مدلسازی ، ریخته گری، جوشکاری وعملیات حرارتی قطعات به عهده این واحد می باشد. نمونه ریزی قطعات زیر نظر مستقیم این واحد انجام می شود. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد واحد دفتر فنی کیمیا کهربا استفاده از نرم‌افزارملی شبیه‌سازی ریخته‌گری( MAGMA, SUTCAST ) ونیزنرم افزارهای خارجی  pro cast & solid workمی باشد. قبل از مرحله نمونه ریزی، تکنولوژی ریخته‌گری طراحی شده قطعه، شبیه سازی ومورد بررسی قرار می گیرد تا از صحت آن و عدم وجود عیوب ریخته‌گری در محصول نهایی اطمینان حاصل شود.

فهرست