تولیدات

فولاد های ساده کربنی

فولاد های کم آلیاژ

فولاد های مقاوم در برابر اکسیداسیون و حرارت

فولاد های مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی

فولاد های مقاوم در برابر سایش

فولاد های هادفیلد

فولاد های دوپلکس

چدن های داکتیل

چدن های مقاوم در برابر حرارت

چدن های مقاوم در برابر سایش

چدن های مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی

سوپرآلیاژهای پایه نیکل

سوپرآلیاژ پایه کبالت

سوپرآایاژ پایه کروم نیکل

آلیاژهای پایه آلومینیوم

Simple carbon steel

Low alloy steel

Heat Resistant Steel

Chemical corrosi on resistant steel

Wear resistant steel

Hadfield Steel

Duplex steels

Dactyl cast iron

Heat resistant cast iron

Wear resistant cast iron

chemical corrosi on resistant cast iron

Nickel base super alloys

Cobalt base super alloy

Nickel chrome base super alloy

Aluminum base alloys

فهرست