تضمین کیفیت

سیستم های مدیریت کیفیت iso 9001 ,iso 14000 در مجموعه شرکت کیمیا کهربا سپنتا به اجرا درآمده وکلیه فرآیندها در این سیستم تعریف گردیده است، واحد تضمین کیفیت که در زیر مجموعه واحد تحقیق و توسعه فعالیت می کند با هدف کنترل تطابق فعالیت های اجرایی با الزامات این سیستم وبه روز رسانی آن در جهت بهبود وتکمیل مستمر آن ها در این مجموعه ایجاد گردیده است.

فهرست